ÁSZFÉrvényes 2016. március 01-től.

Jelen Vásárlási Feltételek célja a 11. pontban meghatározott vállalkozás és a vele a Vásárlási Feltételek 2. pontjában megjelölt termék megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

A Vásárlási Feltételek a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezi.

1. Fogalmak
A Vásárlási Feltételek alkalmazásában:
a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

b) fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy

c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés

d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,

e) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,

f) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,

g) termék: a jelen Vásárlási Feltételek 2. pontjában meghatározott ingó dolog,

h) vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy.

2. A szerződés szerinti termék
A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő bor, illetve egyéb alkoholtartalmú italok, amelyek lényeges tulajdonságairól (pl.: alkoholtartalom, stb.) az adott termék adatlapján kap tájékoztatást a fogyasztó.

3. Áraink
A termékeink oldalakon található kategóriák közül választva minden egyes terméknél feltüntetésre kerül az adott termék kiszerelés, speciális tulajdonságai és a bruttó listaára, továbbá esetenként a termék kedvezményes ára. Fogyasztó elfogadja, hogy a vállalkozás kizárólag 6-os kartonokban fogadja rendelését. Mennyiségi kedvezményt nem biztosít. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget és a fizetési opció esetleges költségeit. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák a hatályos jogszabájokban foglalt ÁFÁ-t.

4. Megrendelés menete
A vásárlás regisztrációhoz kötött. Majd ezt követően, e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni. Válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába. Felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag hatosával tudja megrendeli a termékeket, azonban kiemelendő, hogy a hat palack bor egymástól különbözhet fajtájában, mennyiségében. Lépjen be az oldalra e-mail címével és jelszavával. Válasszon szállítási/átvételi módot, fizetési módot és adja meg szállítási és számlázási címét.

A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak. Vállalkozás 30 napos kézbesítést vállal, azonban jellemzően 2 napos időgarantált csomag formájában juttatja el a fogyasztó részére a megrenelt termékeket.

A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím, stb. körében). Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a “Megrendelés Leadása" gombra.

Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván.

Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.

A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar.

5.A megrendelés lemondásának módja és feltételei
Megrendelését a “Feldolgozás alatt” állapotra történő változtatásig bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +36 30 357 54 71-es telefonszámot.

Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen. A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli.

6. A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások
Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni. Fogyasztó vállalja, hogy egyéb esetben megrendelését nem adja le. Vállalkozás felelősséget nem vállal a jogtalan igénybevétellel kapcsolatos károkért.

7. Szállítás
A Szállítási módokat és költségeket jelent táblázat tartalmazza:

MPL Futárszolgálat
mennyiség költség
1 karton 2.500 HUF
2 karton 4.500 HUF
3 karton 6.000 HUF
4 karton felett 7.000 HUF
Posta Pont
mennyiség költség
1 karton 2.500 HUF
2 karton 4.500 HUF
3 karton 6.500 HUF
4 karton felett 7.500 HUF
Személyes átvétel
mennyiség költség
1 karton 0 HUF
2 karton 0 HUF
3 karton 0 HUF
4 karton felett 0 HUF
Ha a házhozszállítás meghiúsul, a szolgáltató ismét megkíséreli a kiszállítást vagy biztosítja az átvételt (pl.: Posta Pont, webox - 3 nap). Amennyiben a termék nem kerül átvételre a csomag visszaküldésre kerül a vállalkozáshoz. Ismételt rendelésre és kézbesítésre nincs lehetőség. Kizárólag új megrendelés esetén. Ha fogyasztó már kifizette a vételárat, azt a megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra visszautaljuk, melyet Fogyasztónak előzetesen írásban kell kérvényeznie és eljuttatni az info@borkatedralis.hu e-mail címre. A kérvénynek tartalmaznia kell a megrendelő nevét, megrendelés részleteit, kifezettképpen a megrendelési azonosítót. A kérvény tárgyát, a folyoszámla számot, illetve indoklását, hogy rendelése mi okból nem került átvételre. Vállalkozó dönthet kérvénye elutasításáról és a megrendelés kapcsán teljesített, kifizetett rendelését megtarthatja és kárpotlásról számlát állíthat ki, hiszen megrendelésével vállalja a felelősséget a megrendelés hitelességéért és garantálja az átvételt.

8. A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás
a) A szállítással kapcsolatos kifogások:
Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt a lenti, c) pont szerint eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét a c) pont rendelkezéseinek megfelelően visszafizetjük. Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

b) Panaszkezelés:
Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen info@borkatedralis.hu, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

Felügyeleti szerv: PMJV Önkormányzata Jegyzője

Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Baranya Megyei Békéltető Testület

Tájékoztatjuk, hogy a 11. pontban megjelölt vállalkozás nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

c) A fogyasztó elállási joga
i. Az elállási jog gyakorlásának határideje és módja
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több darabból álló termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni ( elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@borkatedralis.hu Ebből a célból felhasználhatja a Rendelet 2. számú mellékletében rendszeresített elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

ii. Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

iii. Az elállási jog kizártsága
Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, illetve amennyiben a csomagolás sértült, vagy a rendelt termékek bármilyen módon felbontásra vagy használatra kerültek.

9. Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról
a) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a 11. pontban meghatározott vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja (a vállalkozó előzetes, írásos engdélyével és tájékotatásával) vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott engedélyt.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a 11. pontban meghatározott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Jótállás
Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállaluk.

10. Fizetési feltételek
A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételeket házhozszállításkor készpénzben,egyéb esetben előreátutalással és biztonságos online kapcsolaton keresztül - a SIMPLE internetes oldalán - a bank által elfogadott kártyatípusok segítségével is kiegyenlítheti.

a) Elfogadott bankkártyák
• MasterCard (dombornyomott)
• Visa (dombornyomott)
• American Express (dombornyomott)
• Electron (nem dombornyomott)
• Maestro

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!

A vállalkozás semmilyen körülmények között nem szerez tudomást az Ön hitelkártya-információiról.

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos fizetési módok nem díjmentesek. Ezekről a megrendelés során tájékozódhat.

b) További információk a bankkártyás fizetésről
Webáruházunk részére a SIMPLE - OTP Mobil Kft. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a SIMPLE fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Bővebb információt a Fizetési tájékoztatóban olvashat, amit ide kattintva ér el.c) Mire figyeljen a vásárláskor?
- Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
- Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
- Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
- Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
- Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
- Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

d) Fizetés lépései
1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
2. Ezt követően Ön átkerül a SIMPLE biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.
4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, a SIMPLE elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.
Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.
f) További információk átutalásos fizetésről
A fizetendő összeget a vállalkozó Szigetvári Takarékszövetkezet - 50800018-15269711-00000000 számú bankszámlájára kérjük átutalni.
A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek átvételét megelőző munkanapon a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket.
A kiválasztott termékek megrendelése után, e-mailben leírjuk a sikeres átutaláshoz szükséges lépéseket.
Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek.

11. A szerződés időtartama, a vállalkozás személye

A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

A vállalkozás személye: Borkatedrális Kft. 7773 Villány, Széchenyi utca 1., 24098584-2-02,

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az itt közzétett vásárlási feltételeket bármikor módosítsuk, de ez esetben e website-on közleményt teszünk közzé. Kérjük, az Ön által megadott adatok felhasználásának megismerése érdekében tájékozódjon a személyesadat-védelemmel kapcsolatos előírásainkról.

A Borkatedrális Pincészet csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtassa ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretne szöveges formában elérni kérjük, hogy írjon nekünk az info@borkatedralis.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket. Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Borkatedrális Pincészet Csapata